Process

ยืนยันการสั่งงาน

 • ติดต่อผ่านทาง Line: @graphicnumber1 หรือโทร. 08 8269 2044, 02 580 6838
 • ทีมงานติดต่อกลับเพื่อคุยรายละเอียด
 • แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทาง E – mail: graphicnumber1.th@gmail.com
 • ทีมงานส่งใบเสนอราคา เพื่อปรับแก้รายละเอียดให้ตรงกัน
 • หลังจากสรุปงานและราคา ลูกค้ายืนยันการสั่งงาน โดยโอนชำระค่าบริการ 50% หรือชำระค่าบริการทั้งหมด 100%  ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
 • ส่งหลักฐานการชำระค่าบริการให้กับทีมงาน ผ่านทาง E – mail: graphicnumber1.th@gmail.com

 

ขั้นตอนรับบริการ Graphic Design

ระยะเวลาทำงานรวม 3 – 10 วัน ภายหลังยืนยันการสั่งงาน

 • ลูกค้าจัดส่งภาพ *.jpg, *.png, *.gif ขนาด 2,000 pixels หรือความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป พร้อมเนื้อหา โลโก้ สีหลัก แนวการออกแบบหรือตัวอย่างงานที่ชอบ ให้ทีมงานทาง E – mail: graphicnumber1.th@gmail.com
 • ทีมงานออกแบบ draft แรก 2 แบบ ส่งให้ลูกค้า 2-4 วันทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
 • ลูกค้าเลือกแบบที่ชอบ 1 แบบ แจ้งปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง
 • ทีมงานปรับแก้ไข พร้อมลงรายละเอียด จัดเป็น A/W ส่งลูกค้า 2 – 3 วันทำงาน
 • ทีมงานจัดทำ A/W ตัวต่อ ๆ ไป โดยปรับจากชิ้นงานตัวแรก กรณีงานอยู่ในธีมเดียวกัน 2 – 3 วันทำงาน
 • ทีมงานทยอยจัดส่ง A/W ตัวต่อ ๆ ไป ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง
 • ทีมงานนัดวันส่งงาน พร้อมส่งงานเป็นไฟล์ *.pdf แบบ create outline ผ่านทาง link download

 

ขั้นตอนรับบริการ Info Graphic

ระยะเวลาทำงานรวม 5-10 วันทำงาน

 • ลูกค้าจัดส่งเนื้อหาหรือสาระสำคัญ โลโก้ ภาพหลัก สีหลัก แนวการออกแบบหรือตัวอย่างงานที่ชอบ ให้ทีมงานทาง E – mail:graphicnumber1.th@gmail.com (แนะนำให้แจ้งให้ครบ กรณีทีมงานทำเสร็จแล้วมีการแก้จะใช้เวลานาน)
 • ทีมงานวาง Layout 1 ส่งลูกค้า 2 – 3 วันทำงาน
 • ลูกค้าปรู๊ฟ ทีมงานปรับแก้
 • ทีมงานออกแบบองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ลูกค้า 1 – 3 วันทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
 • ลูกค้าเลือกแบบที่ชอบ แจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้ไข
 • ทีมงานวาง Layout แบบองค์ประกอบครบ ส่งลูกค้า 3 – 4 วันทำงาน (กรณีงานชิ้นเดียว จะทำเป็นอาร์ตเวิร์คเลย)
 • ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 • ทีมงานจัดทำ A/W 1 – 2 วันทำงาน พร้อมจัดส่งลูกค้า
 • ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 • ทีมงานนัดวันส่งงาน พร้อมส่งงานเป็นไฟล์ *.pdf แบบ create outline ผ่านทาง link download

 

งาน Motion Graphic

ระยะเวลาการทำงานขึ้นกับลักษณะงาน

 • ลูกค้าบรีฟแนวทางและรายละเอียดที่ต้องการให้ทีมงาน 
 • ทีมงานจัดส่ง Action plan
 • ทีมงานส่ง Sound background เสียงพากย์ ให้ลูกค้าเลือก
 • ทีมงานอัดเสียงพากย์
 • ทีมงานจัดทำ Motion Graphic แยก Layer ใส่โปรแกรมหน่วงเวลา ใส่ Sound background และ Sound effect หลัก ๆ และใส่เสียงพากย์ ส่งลูกค้า
 • ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 • ทีมงานลงรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อย จนลูกค้าพึงพอใจ
 • ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ
 • ทีมงานจัดส่งงานให้ลูกค้า

 

ขั้นตอนรับบริการ เขียนงาน Content

ระยะเวลาทำงาน 2 – 5 วัน

 • ภายหลังยืนยันการสั่งงาน (ชำระค่าใช้จ่าย 100%) ลูกค้าแจ้งประเภทของงานที่จัดทำ
 • ลูกค้าจัดส่งข้อมูลสำคัญๆ เช่น สถานที่ สินค้า หัวเรื่อง เนื้อหาที่อยากได้ กลุ่มผู้อ่าน เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น ให้ทีมงานทาง                                                                     E – mail:graphicnumber1.th@gmail.com
 • ทีมงานศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น จัดคิว ลงมือเขียนและส่งลูกค้าตรวจ ภายใน 2 – 5 วันทำงาน
 • ลูกค้าเลือกแจ้งปรับแก้ไข 1 – 2 ครั้ง
 • ทีมงานปรับแก้ไข พร้อมส่งต้นฉบับให้ลูกค้า เป็นไฟล์ *.doc

 

ขั้นตอนรับบริการ งาน VDO & Animation สำหรับ Social media

ระยะเวลาทำงาน 10 – 45 วัน ตามลักษณะงาน

 • ภายหลังยืนยันการสั่งงาน (ชำระค่าใช้จ่าย 50%) ลูกค้าแจ้งประเภทของงานที่จัดทำ
 • ลูกค้าจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นที่มี ให้ทีมงานทาง E – mail: graphicnumber1.th@gmail.com
 • ทีมงานจัดส่งตารางแผนการทำงาน พร้อมแจ้งสิ่งที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม
 • ลูกค้าตรวจปรู๊ฟสคริปต์ลำดับก่อนหลังงาน
 • ทีมงานดำเนินการบันทึกเทปงาน
 • ทีมงานส่ง footage พร้อมตัดต่องานตามสคริปต์
 • ทีมงาน Insert ไฟล์เสียง ภาพ และ animation ช่วง Intro-Outro (ถ้ามี)
 • ลูกค้าปรู๊ฟงาน 1 – 2 รอบ
 • ลูกค้าจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 50%
 • ทีมงานจัดส่งไฟล์ต้นฉบับ

 

ยืนยันการสั่งงาน โดยการชำระเงินสำหรับบริการแต่ละประเภท

 • งาน VDO & Animation / งาน Motion Graphic แบ่งชำระเงิน 2 งวด ก่อนเริ่มงาน 50% ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนส่งมอบงานขั้นตอนสุดท้าย
 • งาน Graphic Design งานเขียน Content ยืนยันการสั่งงาน โดยชำระค่าบริการ 100% ก่อนเริ่มงาน
 • บริษัทฯที่อยู่ในฐานลูกค้าประจำของบริษัท สามารถให้ AE ทำเรื่องตามวงเงินเครดิตที่ใช้อยู่เดิมได้